Kanha | Tranquility | 1:1 CBD:THC | Blue Raspberry | Gummies | Hybrid | 10 Count (Total: 50mg CBD | 50mg THC)

$21.00

Kanha 1:1 CBD Tranquility Blue Raspberry Gummies 43g- 50 mg THC/ 50mg CBD
Kanha | Tranquility | 1:1 CBD:THC | Blue Raspberry | Gummies | Hybrid | 10 Count (Total: 50mg CBD | 50mg THC)

$21.00

SKU: 609 Category: